V Nacionalnem centru za upravljanje prometa (NCUP) razpolagamo z razpoložljivimi bazami in podatkovnimi skladišči prometnih podatkov. Poleg baz in podatkovnih skladišč imamo na voljo tudi statični in dinamični nacionalni prometni model Slovenije. Glede na to, da imamo na voljo vse razpoložljive prometne podatke in orodje za izdelavo prometnih raziskav, smo se odločili, da periodično izdelamo raziskave povezane s prometno problematiko in jih objavimo na spletni strani NCUP.

Do sedaj izdelane raziskave, so za ogled na razpolago na sledečih povezavah.

 

Analiza predvidenih voznih časov v dnevih od četrtka 28.3.2024 do vključno sobote 30.3.2024

Analiza obravnava vpliv napovedanih prometnih obremenitev po prometnem koledarju, ki ga je pripravi DARS za dan 29.3.2024 (petek pred velikonočnim ponedeljkom) in dneve pred in za njim – od četrtka 28.3.2024 do vključno sobote 30.3.2024. Na podlagi rezultatov te analize se bo opredelil postopek za izvedbo nadaljnjih prometnih analiz (napovedi) za ostale kritične dni v letu, skladno s prometnim koledarjem (DARS).

240322 Analiza petek pred veliko nočjo.pdf

 

Analiza vpliva širitve štajerskega in primorskega avtocestnega kraka

Analiza vpliva širitve štajerskega in primorskega avtocestnega kraka je izvedena, da se preuči učinek širitve štajerskega in primorskega avtocestnega kraka, ki je predvidena v ukrepu za blažitev zastojev na avtocestah po postopku vzdrževalnih del v javno korist. Analiza zajema končno stanje po izvedbi obeh predvidenih etap. V analizi se obravnavajo obremenitve, za delovni dan izven sezone, v jutranji ih popoldanski prometni konici.

240307 Analiza vpliva širitve štajerskega in primorskega AC kraka N1.pdf

 

Analiza vpliva širitve vzhodne in južne ljubljanske obvoznice ter štajerskega in primorskega avtocestnega kraka

Analiza obravnava vpliva širitve južnega in vzhodnega odseka, ljubljanskega obroča, z dodatnim prometnim pasom (TEN-T koridor) vključno s širitvijo štajerskega in primorskega avtocestnega kraka. Obravnavane so obremenitve za delovni dan izven sezone v jutranji in popoldanski prometnih konicah.

240307 Analiza vpliva širitve ljubljanske obvoznice in štajerskega in primorskega avtocestnega kraka N2.pdf

 

Analiza učinkov zapore glavne ceste med Novo Gorico in Razdrtim (H4) za tovorni promet, na povprečen dan v letu (PLDP)

Analiza učinkov zapore glavne ceste med Novo Gorico in Razdrtim (H4) za tovorni promet, na povprečen dan v letu (PLDP), je bila izvedena z uporabo nacionalnega makroskopskega prometnega modela Slovenije. Analiza je izdelana z namenom, da ugotovimo, kako se bo odvijal promet ob zapori H4 za tovorni promet (kar je eden od možnih scenarijev ob zapori, ta scenarij pa se uporablja tudi v primeru burje).

240131 Analiza prometa ob zapori H4 za tovorni promet.pdf

 

Analiza vpliva izvajanja prometa po eni polovici glavne ceste med Novo Gorico in Razdrtim (H4) na povprečen delovni dan v letu

Analiza vpliva izvajanja prometa po eni polovici hitre ceste H4 med Novo Gorico in Razdrtim na povprečen delovni dan v letu, ko bi promet bo potekal po eni polovici ceste H4 dvosmerno s po enim prometnim pasom v vsaki smeri, je bila izvedena z uporabo nacionalnega makroskopskega prometnega modela Slovenije. Analiza je izdelana z namenom, da ugotovimo kakšen vpliv bo imela delna zapora ceste med Novo Gorico in Razdrtim (H4) na odvijanje prometa na ožjem področju med Novo Gorico in Razdrtim in ali bo vplivala na širše območje do ljubljanskega avtocestnega obroča.

240126 Analiza vpliva izvajanja prometa po eni polovici H4.pdf

 

Analiza vpliva zapore Dunajske ceste ob sanaciji nadvoza železniške proge v Ljubljani

Analiza vpliva zapore Dunajske ceste ob sanaciji nadvoza železniške proge v Ljubljani je bila izvedena z uporabo nacionalnega makroskopskega prometnega modela Slovenije. Analiza je izdelana z namenom, da ugotovimo kakšen vpliv bo imela zapora Dunajske ceste na odvijanje prometa na ožjem področju centra Ljubljane, v neposredni bližini zapore in ali bo vplivala na širše območje do ljubljanskega avtocestnega obroča.

231228 Analiza vpliva zapore Dunajske ceste ob sanaciji nadvoza železniške proge.pdf

 

Preučitev metodologije za izračun letnih stroškov časa, ki jih povzročajo zastoji oziroma podaljševanje potovalnih časov na celotnem cestnem omrežju v Sloveniji

V analizi Preučitev metodologije za izračun letnih stroškov časa, ki jih povzročajo zastoji oziroma podaljševanje potovalnih časov na celotnem cestnem omrežju smo pregledali slovensko zakonodajo, ki bi lahko definirala izhodišča za definiranje zastojev na cestnem omrežju, Slovar slovenskega knjižnega jezika, slovensko strokovno literaturo in nekatero tujo literaturo ter na podlagi ugotovitev izračunali vrednost časa v zamudah na dan in na leto.

231229 Preučitev metodologije za izračun letnih stroškov ki jih povzročajo zastoji.pdf

 

Vpliv bližine priključkov na gostoto prometa na avtocestah, s poudarkom na ljubljanskem obroču in njegovih vpadnih krakih

Analiza Vpliv bližine priključkov na gostoto prometa na avtocestah, s poudarkom na Ljubljanskem obroču in njegovih vpadnih krakih je izdelana z namenom, da ugotovimo ali se z zmanjšanjem števila priključkov na ožjem območju, poveča pretočnost prometa na avtocesti.

2311_VPLIV BLIŽINE PRIKLJUČKOV NA GOSTOTO PROMETA NA AVTOCESTAH.pdf

 

Vpliv povečanja zasedenosti osebnih vozil na gostoto prometa na avtocestah

Analiza Vpliv povečanja zasedenosti osebnih vozil na gostoto prometa na avtocestah je izdelana z namenom, da ugotovimo za koliko bi se zmanjšalo število osebnih vozil na cestah, če bi se povečalo število oseb v vozilih.

2311_VPLIV POVEČANJA ZASEDENOSTI OSEBNIH VOZIL NA GOSTOTO PROMETA NA AC.pdf

 

Vpliv tovornih vozil na prometne tokove na območju razcepa Kozarje

Analiza Vpliv tovornih vozil na prometne tokove na območju razcepa Kozarje je izdelana z namenom, da ugotovimo kakšen vpliv ima tovorni promet na odvijanje prometa na avtocesti, oziroma kakšno stanje bi imeli na avtocesti v primeru, da ne bi imeli tovornega prometa (npr: tovorni promet se preusmeri na železnico).

2310_VPLIV TOVORNIH VOZIL NA PROMETNE TOKOVE NA OBMOČJU RAZCEPA KOZARJE.pdf

 

Povečanje števila tovornih vozil na avtocestnem omrežju

Analiza Povečanje števila tovornih vozil na avtocestnem omrežju je izdelana z namenom, da ugotovimo za koliko in na katerih krakih avtoceste se je povečal delež tovornih vozil.

2310_POVEČANJE ŠTEVILA TOVORNIH VOZIL NA AVTOCESTNEM OMREŽJU.pdf

 

Vpliv cestnih zapor na zastoje na območju Kozarij

Na prometne tokove in obremenitve na avtocesti vplivajo tudi ukrepi na lokalnih cestah, predvsem delne in popolne zapore cest. V zadnjem času se dogaja, da se omenjene zapore izvajajo sočasno na več cestah v ožjem območju, kar posledično povzroči prometni kolaps.

2310_VPLIV CESTNIH ZAPOR NA ZASTOJE NA OBMOČJU KOZARIJ.pdf

 

Primerjava prometnih obremenitev »petek pred praznikom«

Primerjava prometnih obremenitev »petek pred praznikom« v primerjavi z »običajnimi petki« s poudarkom na tovornem prometu je izdelana z namenom, da ugotovimo kakšen vpliv na prometne obremenitve (predvsem tovorni promet) imajo prazniki, ki zapadejo na ponedeljek.

2309_PRIMERJAVA_PROMETNIH_OBREMENITEV_PETEK_PRED_PRAZNIKOM.pdf