Razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij na področju prometa bistveno spreminja celotni prometni sistem. Tako imenovani »inteligentni prometni sistemi« (ITS), ponujajo številne koristi za okolje, družbo in gospodarstvo. Z namenom uveljavljanja ITS v Evropi, je bila sprejeta Direktiva 2010/40/EU, katere cilji so zagotoviti združljivost, interoperabilnost in kontinuiteto storitev ITS na celotnem področju EU. Z uresničitvijo Direktive 2010/40/EU sledimo ciljem prometne politike EU in soustvarjamo povezano vseevropsko prometno omrežje z večmodalnimi prometnimi povezavami in integriranimi ITS storitvami za uporabnike. Republika Slovenija je z namenom uresničevanja Direktive, na podlagi Zakona o cestah (ZCes-1) ustanovila Nacionalni center za upravljanje prometa (NCUP), z namenom izvajanja nadzora in upravljanja prometa ter obveščanje javnosti o stanju državnih cest in prometa na njih. NCUP prometne podatke in informacije na nacionalnem nivoju zbira, obdeluje in posreduje, uporabnikom pa so razpoložljivi v okviru nacionalne točke dostopa (NTD) za prometne podatke in informacije (https://www.ncup.si).

V okviru ncup.si bo vzpostavljena tudi NTD do Multimodalnih prometnih podatkov. Ključni okvir razvoja multimodalnih informacij se bo gradil na podlagi standardov »CEN/TC 278 WG3« in standardiziranega konceptualnega modela »CEN Transmodel«, ki bodo osnova za izdelavo nacionalnega profila Transmodel v povezavi z Integriranim javnim potniškim prometom (IJPP).

V 2020 smo v NCUP pričeli z razvojem, v 2021 pa bodo na voljo naslednje uporabniške operativne storitve:

Informacije o voznih redih IJPP: NeTEx (»Network Timetable Exchange«) - Izmenjava voznih redov in povezanih podatkov o linijskih prevozih IJPP kot prosto dostopna spletna storitev za nudenje in distribucijo potovalnih informacij, ki bo na voljo ponudnikom operativnih potovalnih aplikacij. Načrtuje se tudi implementacija SIRI (»Service interface for real-time information«) – informacija o realizaciji voznih redov v realnem času. Tako bodo na voljo informacije za načrtovanje poti in trenutni status posameznih voženj v javnem potniškem prometu.

Multimodalni načrtovalec poti: bo deloval na osnovi implementacije zalednega sistema »Lokalnega načrtovalca potovanja« (LJP – »Local Journey Planner«) v skladu s CEN/TC 278 tehnično specifikacijo »Javni transport – Odprti vmesnik API za distribuirano načrtovanje potovanja« (an. »Public transport – Open API for distributed journey planning«). Obsegal bo področje javnega prevoza IJPP (avtobusni in železniški potniški promet), vključeval pa bo tudi alternativi s kolesom in peš vključno s podporo P+R (parkiraj in presedi) ter bo na voljo za končne uporabnike.

Nadaljne multimodalne storitve in njihov razvoj bo potekal z razširjanjem načrtovanih operativnih storitev (Transmodel, NeTEx, SIRI, OpenAPI, JP, IJPP) v produkciji in z razširjanjem podpore oz. povezave z drugimi regionalnimi vozlišči (LinkingDaunube, LinkingAlps) in regionalnimi načrtovalci poti. Razvoj bo potekal tudi z usklajevanjem operativnih in načrtovanih multimodalnih rešitev (ITxPT) in validiranjem implementacij informacijskih storitev na osnovi standardov (Data4PT). Postopoma se bodo vključevale tudi sodobnejše oblike mobilnosti (npr. prevoz na zahtevo), podpora za alternativne oblike mobilnosti ter podpora mobilnosti za ranljive skupine (starejši, invalidi).

Opis trenutnih aktivnosti in javnih naročil Informacije o NeTEx Slovenski NeTEx profil