Referenčni NeTEx profil za posamezno državo izhaja iz “Passenger Information European Profile” (EPIP), ki je opisan v

 • SIST-TS CEN/TS 16614-4:2020 Javni prevoz - Izmenjava omrežnih in voznorednih podatkov (NeTEx) - 4. del: Evropski profil za potovalne informacije (Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 4: Passenger Information European Profile)

Tipični primeri uporabe za EPIP so:

 • zagotavljanje podatkov za načrtovalce potovanj
 • zagotavljanje podatkov programskemu orodju za mapiranje poti na (interaktivni) karti
 • zagotavljanje podatkov za izpis voznega reda
 • zagotavljanje podatkov o postajah

EPIP je od leta 2017 deležen velike pozornosti razvijalcev IT na področju javnega prevoza, ki ga implementirajo v programskih rešitvah za načrtovanje potovanj.

Trenutna verzija EPIP je podmnožica dveh delov (od treh) polne verzije NeTExa (full NeTEx), in sicer:

 • NeTEx Part 1 (Public transport — Network and Timetable Exchange (NeTEx) — Part 1: Public transport network topology exchange format, CEN TS 16614-1:2014), in
 • NeTEx Part 2 (Public transport — Network and Timetable Exchange (NeTEx) — Part 2: Public transport scheduled timetables exchange, CEN TS 16614-2:2014).

EPIP predstavlja dogovorjen minimum konceptov in podatkovnih struktur za izmenjavo podatkov javnega prevoza za države EU. Večina držav, ki so sodelovale pri pripravi EPIP ima zelo raznovrsten javni prevoz (F, NL, UK, NO, CH, DE), zato lahko pričakujemo, da bomo podatke JPP v Sloveniji brez težav pretvarjali v NeTEx oz. EPIP. To potrjuje že dejstvo, da EPIP kot glavne oblike javnega prevoza vključuje precej več le-teh (air, bus, trolleybus, coach, funicular, metro, tram, cableway, rail, water, ferry, lift, other) kot pa jih uporabljamo v Sloveniji. Poleg oblik javnega prevoza so za Slovenijo zanimive tudi druge oblike prevoza (walk, car, taxi, cycle, movingWalkway), ki jih NeTEx podpira, ker se navezujejo na javni prevoz.

EPIP še ne vključuje konceptov za vozovnice, ki so sicer že definirani v tretjem delu NeTEx-a (Public transport — Network and Timetable Exchange (NeTEx) — Part 3: Public transport fares exchange format, CEN TS 16614-3:2016). Opis vozovnic je možno vključiti v izmenjavo podatkov na osnovi EPIP, vendar je potrebno računati, da se bo potrebno čez čas prilagoditi profilu za vozovnice za katerega obstaja pobuda kot »complementary and separate European Fare Profile«. Prav tako lahko pričakujemo razširitev EPIP z Accessibility Profile (koncepti za dostopnost za potnike z omejitvami). Omenjene razširitve se nanašajo na (a) nove dokumente tehničnih specifikacij in (b) sheme (XSD) za XML. Zaradi modularnosti shem za XML, te razširitve ne bodo porušile obstoječih dokumentov izdelanih v skladu s EPIP, potrebno jih bo le razširiti z referencami na nove sheme in uporabiti dodatne elemente XML.

Osnovo za implementacija osnutka referenčnega NeTEx profila za izmenjavo statičnih prometnih podatkov IJPP so pripravile tri ekspertne skupine:

Za implementacijo slovenskih primerov skladnih z EPIP potrebujemo naslednje vire:

 • NeTEx Part 1 (Public transport — Network and Timetable Exchange (NeTEx) — Part 1: Public transport network topology exchange format, prCEN TS 16614-1) je tehnična specifikacija za opis elementov topologije omrežja javnega prevoza
 • NeTEx Part 2 (Public transport — Network and Timetable Exchange (NeTEx) — Part 2: Public transport scheduled timetables exchange, prCEN TS 16614-2) je tehnična specifikacija za opis elementov planiranih voznih redov javnega prevoza.
 • XML-sheme za NeTEx so na razpolago v repozitoriju GitHub (https://github.com/NeTEx-CEN/NeTEx). Predlagamo lokalno kloniranje repozitorija z uporabo klienta za Git s čimer pri razvoju zagotavljamo vedno aktualne verzije shem. Za EPIP bomo uporabljali sheme v mapi xsd. Mapa xsd vsebuje kopico shem zaradi optimirane modularne strukture NeTEx-a. Vstopna shema za večino realnih primerov je NeTEx_publication.xsd. “Publication” v tem kontekstu se nanaša na objavo podatkov o JPP (npr. postajališč, voznih redov, vozovnic).
 • Primeri dokumentov XML (tudi slovenski primer) v repozitoriju GitHub (podmapa functions).
 • Osnutek (draft) tehnične specifikacije EPIP “NeTEx - Passenger Information European Profile” (prCEN TS 16614:PI Profile), ki vsebuje specifikacijo razredov in njihovih lastnosti, ter razlago njihove uporabe. Dokument je dodatna literatura za implementacijo pretvorbe iz IJPP v EPIP in obratno.
 • Opis voznih redov v NeTEx je predstavljen v dokumentu 09.NeTEx-Timetable-WhitePaper_1.05.

Osnovni koncepti za EPIP so opisani v podatkovnem slovarju v prilogi A (Annex A) v dokumentu NeTEx - Passenger Information European Profile. To so koncepti, ki se dogovorno uporabljajo za izmenjavo skladno s EPIP. Dokument za izmenjavo je fizični zapis podatkov JPP v formatu XML, ki je skladen s shemami NeTEx XSD. Osnovna (začetna) shema XSD je NeTEx_publication.xsd.

Primer slovenskega voznega reda zapisanega v skladu z EPIP je predstavljen v dokumentu na GitHub: https://github.com/NeTEx-CEN/NeTEx/blob/master/examples/functions/timetable/Netex_09.2_Bus_SimpleTimetable_Slovenia.xml

Slovenski NeTEx profil